Privacyverklaring

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt CGOP alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?


De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van ministeries. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Hoe gaat CGOP om met uw persoonsgegevens?

Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. CGOP gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.