Ga naar de sitemap om verder te navigeren Spring direct naar de inhoud

homepage cao politie
datum: 08-10-2007
bron:  

Cao-inzetten 2008  van werkgevers en politievakorganisaties

Op 31 december 2007 loopt het huidige Arbeidsvoorwaardenakkoord voor de sector politie af. In de 2e helft van september 2007 zijn de gesprekken voor een nieuw Akkoord vanaf 2008 gestart. Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit de inzetbrieven. De volledige tekst van de inzetbrieven kunt u downloaden.

Ministerie van Bzk
NPB
ACP
VMHP
ANPV


Ministerie van Bzk

De volgende thema's zijn voor minister Ter Horst leidend bij de totstandkoming van het nieuwe Akkoord 2008:

   1. Inkomensniveau bij de politie
   2. Verantwoorde inkomensontwikkeling.
   3. Modern arbeidstijden beleid
   4. Vitalisering van de organisatie
   5. Diversiteit

Inzetbrief werkgevers arbeidsvoorwaardenoverleg sector politie (pdf, 237 Kb)


NPB

1. Een stijging van het primaire loon vanaf 1 januari 2008 met circa 3,5 procent, met een minimum van € 100. Dit is een voorlopige doelstelling; de definitieve inzet op dit punt zal in september worden vastgesteld na FNV-coördinatie.

2. Voor iedereen die op het maximum van zijn salarisschaal is aanbeland om de drie jaar een blijvende en oplopende (Ter Horst-)toelage van 3 procent van het huidige hoogste schaalbedrag: na drie jaar de eerste verhoging met drie procent, na zes jaar de tweede, na negen jaar de derde et cetera. De eerste toekenning moet ingaan op 1 januari 2008 voor degenen die dan drie jaar of langer op hun maximum staan en voor anderen zodra ze die drie jaar op het maximum bereiken.

3. Ter compensatie van de extra zorg(verzekerings)kosten per gezinslid zonder inkomen (partner en studerende kinderen vanaf 18 jaar) een brutobedrag van € 88 per maand.

4. Een verdubbeling van de vergoeding voor nacht- en weekenddienst.

5. Een erkenning van de uren tussen 18.00 en 22.00 uur op maandag t/m vrijdag als inconveniënte uren. Deze uren leveren nu alleen in het weekend een OT-vergoeding op, maar de NPB wil dat dus vanaf 2008 veranderd zien - met de verdubbelde vergoeding van € 7,64 per uur.

6. Het aan de bovenkant in balans brengen van de salarisschalen 8, 9 en 10 met de omliggende schalen, dat wil zeggen: het ophogen van deze schalen met respectievelijk 1, 2 en 1 periodiek(en). Momenteel is de uitloop van deze schalen niet in verhouding met de rest van het loongebouw.

7. Het verhogen van de vergoeding voor consignatie van € 1,-- naar € 1,50 per uur ingaande op 1 januari 2008 en verder een stapsgewijze verhoging naar € 3,--

8. Gedurende de tijd dat (informele) kinderopvang noodzakelijk is (arbeidsuren + 2 uren reistijd per dag) een compensatie van € 3 per uur voor de werknemer, naast de tegemoetkoming die de werkgever aan de fiscus moet afdragen.

Naast de inzet op het gebied van de inkomensontwikkeling kent de inzet van de NPB nog veel andere onderwerpen, (twintig in totaal), waaronder arbeidsmodaliteiten, nachtdienstontheffing en adoptieverlof.

Inzetbrief NPB arbeidsvoorwaardenoverleg sector politie (pdf, 177 K)


ACP

- Waardering voor het vak -

1. Loon
De ACP zet in op een netto inkomensverhoging van 200 euro structureel voor iedereen per 1 januari 2008.

2. Herwaardering technisch systeem FuWaPol
De zwaarte van het politiewerk en de beloning die daar tegenover staat  worden onder de loep genomen.

3. Onregelmatigheidstoeslag omhoog
Betere beloning voor onregelmatige werktijden en uitbreiding van de uren waarover ORT wordt betaald – overige toe(s)lagen worden geïndexeerd.

4. Uitloopperiodieken
Collega’s aan de top van hun schaal krijgen een extra periodiek.

- Politieambtenaar als professional -

5. Loopbaanbeleid
Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Aandacht voor de mens achter de politieambtenaar.

6. Scholing
Verplicht aanbieden van (post-initieel) onderwijs aan medewerkers bij de politie.

7. Gelijke inschaling in gelijke functie
Nieuwe collega’s (studenten) in het hele land worden gelijk ingeschaald in gelijke functies.

- Gezond de toekomst in -

8. Fit & gezond
De werkgever draagt een steentje bij als het om gezonde medewerkers gaat: faciliteren in de vorm van bijvoorbeeld een sportbudget is een mogelijkheid.

9. Afschaffen van de 1% voor anders actieven
Werken is niet altijd vanzelfsprekend – voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte collega’s die een maximum aantal uur gekeurd zijn om te werken, moeten niet 1% méér moeten werken.

- Naast het werk… -

10. Herkenbare vrije tijd
De waarde van een vrije dag is volgens velen onbetaalbaar, daarom moet de organisatie vrije tijd van medewerkers kennen, erkennen en herkennen.

Inzetbrief ACP arbeidsvoorwaardenoverleg sector politie (pdf, 274 K)


VMHP

Inkomensontwikkeling

  1. De VMHP staat voor een verantwoorde loonstijging naast de inflatiecorrectie gedurende 2 jaar. Een loonsverhoging - inclusief inflatiecorrectie - van 4,2 % per jaar.
  2. De VMHP gaat voor een volwaardige eindejaarsuitkering van 8,33%. Een stijging van 0,33%.
  3. De VMHP gaat voor eindejaaruitkering over vakantiegeld.
  4. De VMHP gaat voor eindejaarsuitkering over loongerelateerde toelages.
  5. De VMHP wil na afloop van de CAO dat de loonontwikkeling niet stilstaat. De VMHP wil de Consumenten Prijs Index (CPI) + 0,8% per jaar voor loonontwikkeling tot er een nieuwe CAO is.

Ziektekosten
De invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel heeft geleid tot een negatief inkomenseffect bij bepaalde groepen. De VMHP staat voor een compensatie van die inkomensachteruitgang van € 125,= bruto per maand voor maximaal 3 studerende kinderen die PZP deelnemer zijn.

Arbeidsmarkt
De politie moet werknemers houden en aantrekken met een aantrekkelijk loon. Juist in de middelbare en hogere functies begint de politie achter te lopen. De aantrekkende arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk om medewerkers binnen te houden. Daarnaast kan een (loon)prikkel gegeven worden om langer door te werken.
Iedere schaal 2 tredes erbij, direct beginnend voor collega's die al op maximum staan. Een hoger maximum salaris maakt ons op de arbeidsmarkt aantrekkelijker voor hoger opgeleide mensen.

  1. Er moet onderzoek komen naar het loongebouw en de waardering van specialisatie in de diepte en breedte. De VMHP gaat voor een onderzoek naar de FUWA systematiek. De uitslag hoeft niet deze CAO termijn klaar te zijn, gezien de korte looptijd van de CAO.
  2. De VMHP maakt zich zorgen over de uitstroom door (pré) pensionering van grote groepen politiemedewerkers en de consequenties daarvan voor de blijvende medewerkers. De VMHP wil een studie naar consequenties van uitstroom naar functiegroepen. De doorontwikkeling van zittende medewerkers (executief en AT) moet onderdeel uitmaken van de studie.
  3. De VMHP gaat voor het accepteren van BW7 Boek 7 Titel 10 Afdeling 3 art 642, zodat verlof pas na 5 jaar verjaart.

Inzetbrief VMHP arbeidsvoorwaardenoverleg sector politie (pdf, 90 K)


ANPV

Looptijd
De ANPV wil een looptijd die niet langer is dan anderhalf of tweeënhalf jaar.

Salaris
Er moet in het geval van een tweeënhalfjarige CAO een salarisverhoging komen van € 420.= bruto per maand per 1-1-2008 dat gevolgd wordt door een stijging van € 420.= bruto per maand per 1-1-2009.

In het geval van een CAO met een duur van anderhalf jaar wil de ANPV een salarisverhoging van € 420.= bruto per maand per 1-1-2008 dat gevolgd wordt door een stijging van € 210.= bruto per maand per 1-1-2009.

13e maand
Een volledige dertiende maand is gerechtvaardigd, gelet op de inkomenspositie van de werknemers bij de politie ten opzichte van het Rijk en de private sector.

Onregelmatigheidstoeslag
Verruiming van de uren waarop de toeslag voor onregelmatige dienst van toepassing is of een andere specifieke vergoeding.

RPU uitbreiding
Verruiming van de RPU-regeling in plaats van het opheffen ervan.

Loongebouw
Het loongebouw is net als andere sectoren scheefgegroeid en moet in balans worden gebracht. Dit moet als het aan de ANPV ligt, leiden tot een positief inkomenseffect van tenminste 2%.

Verlofdagen
Uitbreiding van het aantal leeftijdsafhankelijke verlofdagen noodzakelijk. Dit geldt uiteraard indien geen gebruik wordt gemaakt van de RPU-regeling.

Ambtsjubilea
Zodra ouderen langer aan het arbeidsproces deelnemen wil de ANPV handhaving van de huidige ambtsjubilea en uitbreiding met een jubileumgratificatie:

Afschaffing eigen bijdrage woon-werkverkeer
De ANPV wil binnen deze CAO een afschaffing van de eigen bijdrage in de regeling woon-werkverkeer. Daarnaast wil zij één vergoeding per kilometer ongeacht de wijze van vervoer.

Uitwerking CAO afspraken
De afhandeling van in de CAO benoemde onderwerpen moet langs een vooraf vastgestelde volgorde plaatsvinden. De CAO mag geen open einden bevatten.

Inzetbrief ANPV arbeidsvoorwaardenoverleg sector politie (pdf, 958 K)

 

 


terug naar vorige pagina terug naar boven